Nyheter‎ > ‎

Vill du forska kring lärande och motivation i en digital miljö?

skickad 24 nov. 2014 10:30 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 6 jan. 2015 03:58 av Martin Tiberg ]
Inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-satsning söker Invigos en engagerad forskare att ta sig an någon eller några av följande frågeställningar:
 • Hur kan elevers lärande och motivation mätas och utvärderas i en digital miljö? 
 • Hur kan lärande och motivation konkretiseras och visualiseras för elever och lärare? 
 • Vilken typ av pedagogiska metoder, verktyg och specialpedagogik kan höja lärande och motivation i en digital miljö? 
Om du brinner för dessa ämnen, är disputerad forskare och vill förbättra skrivkunskaperna för tiotusentals elever, då ska du söka Sveriges första forskningstjänst inom "Learning Analytics"!

Vi ser framför oss att du forskar inom ett samhällsvetenskapligt område som till exempel språkvetenskapligt ämne, psykologi, pedagogik, lingvistik, människa-dator-interaktion, etc. Du är samarbetsinriktad och besitter goda kunskaper i engelska. Kunskaper om matematisk modellering, learning analytics, skola och specialpedagogik är meriterande.

Ansökan är öppen för såväl juniora som seniora forskare. Den färdigställs av forskaren och skickas till Riksbankens Jubileumsfond senast klockan 16.00 den 11 februari 2015. Fullständig information om ansökningsförfarandet finns längst ned på RJ:s utlysningssidor på svenska och på engelska under rubriken "Utformning av Flexit-anställningarna".

Vid frågor kontakta Martin Tiberg, som är affärsansvarig på Invigos och tillika projektledare för "Alla kan skriva", där företaget Invigos är en av flera ingående aktörer:
Martin Tiberg 
martin@invigos.se
+46 72 539 8030

Frågor och svar

1. Finns det något speciellt att tänka på?
 • Från Invigos sida vill vi naturligtvis tillgodogöra oss forskningsresultaten. Det är därför viktigt att det finns en tydlig tanke/plan kring hur forskningsresultaten skulle kunna appliceras i en digital kontext.
2. Vad måste jag motivera i ansökan?
 1. Invigos och projektet "Alla kan skriva" har som mål att radikalt förbättra digitala skrivverktyg, skrivpedagogik och skrivkunskaper i skolan. Som forskare måste du således motivera varför just din forskning har potential till en radikal förbättring inom dessa områden.
 2. Du måste dessutom motivera i din ansökan hur din forskning relaterar till den internationella forskningsfronten, och hur forskningen anknyter till utlysningens frågeställningar.
3. Hur fungerar samarbetet mellan forskare och företag?
 • Inom "Alla kan skriva" blandar vi forskning med utveckling, teori med applikation, forskare med entreprenörer. Många forskare är ovana vid ett tydligt fokus på nytta och en tät samverkan med applikationsutvecklare och användare. Det är således viktigt att kunna visa upp en god samarbetsförmåga och en plan för hur samarbetet mellan dig och företaget Invigos ska fungera.
4. Hur mycket tid krävs att jag är på plats i Stockholm och hur mycket av arbetet kan ske på distans?
 • Svårt att besvara. Ju mer tid förlagd tillsammans med Invigos i Stockholm desto bättre, särskilt i början av samarbetet. Det bidrar förstås till ökat utbyte och ökat samarbete mellan forskare och företag. Finns dock ingen tydlig gräns, men ange gärna din tillgänglighet i ansökan.
5. När det gäller ansökan - går den helt och hållet via RJ eller delvis genom Invigos?
 • Rekryteringsprocessen beskrivs i detalj i pdf-filen nedan. Ansökan går via RJ och måste uppfylla RJs krav, vilka gäller forskningshöjd och Flexitprogrammets syfte: att stärka utbytet mellan akademi och företag. Invigos blir därefter delgivet de kandidater som uppfyller RJs krav, för att kunna kalla till intervjuer och sedan ha sista ordet i urvalsprocessen. Det kan därför vara klokt att diskutera ansökan med Invigos innan den skickas in till RJ.
6. Vilken typ av forskning är intressant?
 • "Alla kan skriva" arbetar med forskning och utveckling av både A) nya pedagogiska metoder, som ökar elevers lärande och motivation, och B) nya utvärderingsmetoder, som utvärderar hur väl de pedagogiska metoderna fungerar. Flexitutlysningen fokuserar på metodutveckling inom område B.
 • Anledningen till detta fokus på område B är att det idag saknas snabba återkopplingsmetoder till elever, lärare och applikationsutvecklare. Sådana metoder, vilka utnyttjar digitaliseringens möjligheter att påvisa vad som faktiskt driver lärande och motivation, har enorm potential att visualisera, guida och utveckla elevers lärprocess, lärares undervisning och utformningen av digitala lärmiljöer.
7. Vad gör jag om jag vill forska om och utveckla nya pedagogiska metoder tillsammans med "Alla kan skriva" ?
 • Vi vill undvika att enskilda forskare arbetar med både område A och B, då vi anser att områdena kräver olika typer av kompetenser. Om du vill arbeta tillsammans med Invigos och "Alla kan skriva" inom område A, att utveckla nya pedagogiska metoder, då finns ett par möjligheter:
  • Du kan anmäla ditt intresse att ingå i en ansökan till Vinnova UDI steg 2. VI behöver då din intresseanmälan och forskningsfrågespecifikation till i början av januari 2015. Även i detta fall måste du beakta frågorna 1, 2a och 3 ovan.
  • Du kan skicka in en så vass Flexitansökan inom område A and den överglänser ansökningarna inom område B. I dagsläget (18 dec 2014) har vi ännu inte fått in någon ansökan, och det kan hända att kvalificerade ansökningar inom område B uteblir.
8. Föredrar ni kvalitativa eller kvantitativa angreppssätt?
 • Den pedagogiska forskning som finns i Sverige är nästan uteslutande kvalitativ. Vi ser gärna kvalitativa angreppssätt, för att utveckla eller kalibrera metoder, men vill framförallt utnyttja den goda datatillgång som projektet erbjuder och sträva mot kvantitativ analys.
 • Aktörerna inom "Alla kan skriva" representerar 6 000 lärare och 76 000 elever, vilka successivt kommer involveras under projektet. Datainsamling sker digitalt då lärare och elever arbetar i Invigos digitala verktyg, vilket utvecklas som en del av projektet. Datainsamling i form av textbedömning och enkätfrågor om lärande och motivation vävs in som en naturlig del i den digitala skrivprocessen. Datainsamling blir därigenom kontinuerlig, omfångsrik och kostnadsfri.
Ċ
Martin Tiberg,
16 dec. 2014 06:59