Nyheter‎ > ‎

Vägledande undervisning ger resultat

skickad 3 juni 2015 10:10 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 5 maj 2016 01:30 ]
2015-06-03. Invigos är ett digitalt skrivverktyg, som utvecklas inom projektet Alla kan skriva. Under våren pilottestades verktyget på fyra högstadieskolor. De utvalda skolorna hade liknande elevunderlag men ändock skiljde sig resultaten från den fjärde skolan jämfört med de tre första. De troligaste förklaringarna är vidareutvecklingen av skrivverktyget och skillnader i den förberedande undervisningen.
klassen på Broskolan
Elever, utvecklare och lärare under pilottest #4

Skolorna som deltog i de fyra pilottesterna hade ett liknande elevunderlag med både hög- och svagpresterande elever och alla skolor, utom den första, hade en stor andel elever med svenska som andraspråk. När den fjärde skolan hade slutfört sin testperiod visade det sig att resultaten från denna skola skiljde sig från övriga resultat. Elevernas engagemang och inlärning av nya skrivfärdigheter var där högre än i tidigare test. De troligaste förklaringarna är dels den pedagogik som infördes i pilottest fyra, dels att Invigos utvecklats så att verktyget stöder en vägledande - explicit - och lärarledd skrivundervisning.

När elever skriver har de minst ”tre bollar i luften”. Den första “bollen” handlar om textens innehåll. Detta kan vara ämnesfakta som ska behandlas, en gjord erfarenhet eller ren fiktion i t ex en saga eller novell. Den andra “bollen” berör den struktur och de textelement, med vilka eleven bygger upp sin text. Den tredje “bollen” handlar om språk och textproduktion. I undervisningen försöker läraren vanligtvis lära eleverna att ”jonglera” alla tre bollarna samtidigt. För många elever, företrädesvis svaga skrivare, blir uppgiften därmed dem övermäktig. Det finns emellertid en annan väg att gå.

_____Faktaruta_____

Det sociokulturella perspektivet är huvudfåran i modern forskning om lärande. I ett sociokulturellt perspektiv menar man att lärande är en kommunikativ, språklig och härmande process som sker i ett socialt sammanhang. Det är detta synsätt på lärande som ligger till grund för det digitala skrivverktyget Invigos.
Med en vägledande skrivundervisning efter cirkelmodellen får eleverna under lärarens aktiva ledning lära sig att arbeta med en ”boll” i taget genom att undervisningen delas in i fyra faser. I första fasen arbetar eleverna med de ämnesfakta eller annat innehåll som texten ska behandla. Ämnesundervisningen i SO och NO har ofta sin tonvikt på denna del. I andra fasen visar läraren exempeltexter, vars struktur och språkliga mönster förklaras och diskuteras. I tredje fasen skriver läraren tillsammans med eleverna en text av den texttyp som eleverna sedan ska skriva själva. Först i fjärde fasen är eleverna tillräckligt förberedda för att prova sina egna vingar och skriva sin egen text.

Cirkelmodellen bygger på principerna i Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon. En av dessa principer är att skapa så kallade stödstrukturer – dvs hjälp och stöd till eleverna. I Invigos digitala skrivverktyg finns flera olika typer av stödstrukturer inbyggda, t ex instruktioner, hjälptexter, exempeltexter, råd, checklista för själv- och kamratbedömning och en utvecklad och konkret bedömningsmatris. Allt detta kan eleverna när som helst använda för att öka kvaliteten på sitt skrivande.


Exempel på stödstruktur i Invigos
(Klicka för att förstora bilden)
På den fjärde skolan som testade Invigos följde skrivundervisningen cirkelmodellen. Eleverna fick en lärarledd och vägledande undervisning i faserna 1-3. När eleverna började arbeta i fas 4 – skriva en egen text – delades arbetet upp i två moment. Först strukturerade eleverna upp sin text med hjälp av en digital tankekarta som finns förberedd och förstrukturerad i skrivverktyget. Den text eleverna skrev i tankekartans olika ”tankerutor” exporterades sedan in i textbehandlaren. Detta innebar att eleverna inte började sitt skrivande på ett tomt och blankt papper utan att textens struktur och huvudsakliga innehåll redan fanns på plats. Elevernas uppgift blev sedan att utveckla texten utifrån denna struktur.

Vad vi kan konstatera är att en vägledande - explicit - undervisning efter cirkelmodellen, som dessutom har ett stöd av ett stöttande digitalt skrivverktyg, leder till att fler elever, även elever som normalt har sämre förutsättningar, aktivt arbetar med att utveckla sin text och sina skrivkunskaper. Många elever som brukar kallas språksvaga skulle ha större möjligheter att lyckas med en mer explicit och vägledande undervisning. 

Med en aktiv och explicit styrning likt den som eleverna fick på den fjärde pilotskolan ges fler elever möjlighet att lyckas med sitt skrivande och sin språkutveckling i alla ämnen.


Steve WretmanArtikeln är skriven av Steve Wretman som deltog i pilottest #2, #3 och #4. Han har varit verksam SO-lärare i 15 år. Mellan 1998-2013 var han redaktör för Grundskoletidningen med syfte att sammanföra skolpraktik och forskning. Steve har lett fleråriga utvecklingsprojekt i många av Sveriges kommuner, samt författat ett stort antal skrifter om lärande, språkutveckling, genrepedagogik, skolans uppdrag och bedömning  bl a som medförfattare till Skolverkets stödmaterial för individuella utvecklingsplaner.