Nyheter‎ > ‎

Motivationsforskare till Alla kan skriva

skickad 4 maj 2015 08:38 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 22 sep. 2015 07:35 ]
Nu är det klart att Sara Bengtsson, hjärn- och motivationsforskare på Karolinska Institutet, kommer att arbeta fulltid under tre år med Alla kan skriva. Sara blir anställd på Invigos inom samverkansprogrammet Flexit. Tjänsten samfinansieras av Invigos, Karolinska Institutet och Riksbankens Jubileumsfond. Martin Tiberg träffade Sara under en långlunch i slutet av april.
Sara Bengtsson

Vilken kunskap bidrar du med i projektet Alla kan skriva?

De senaste åtta åren har jag forskat om motivation och hur hjärnan styr vår motivation. Det innebär att jag har flera års erfarenhet av att utföra välkontrollerade empiriska studier där slutsatser dras på grundval av statistiska resultat. I projektet kommer jag att bidra med kunskaper om studiedesign, motivationsfrämjande åtgärder och med att vetenskapligt förankra projektarbetet.

Vilken målsättning har du med ditt arbete?

Ett huvudmål är att hitta sätt att mäta elevens motivation och uppmärksamhet när hen jobbar i skrivverktyget Invigos. Ett andra mål är att sätta in lämpliga och rätt timade interventioner för att stärka elevers motivation.

Hur kan din forskning bidra till att skolelever bättre lär sig skriva och lära?

Två relevanta aspekter som jag studerar i min forskning är förväntan och återkoppling. Jag tittar på hur förväntan påverkar prestationen och hur förväntan kan influeras av sociala signaler. Jag tittar också på vilken roll återkoppling spelar för hur väl man presterar och hur återkoppling kan påverka uppmärksamheten. Genom god design av skrivverktyget Invigos vill jag kunna påverka elevers förväntningar och vilken återkoppling de får, för att på så sätt utveckla deras skrivprocess och självbild.

Moderna hjärnforskares tal om stimulus och respons uppfattas av vissa som ett återtåg till Skinners behaviorism, vilken kanske är mest känd för laboratoriestudier på möss. Är det en adekvat jämförelse?

Det är svårt att överblicka likheter och olikheter med Skinner. Som kognitiv neurovetare, sk hjärnforskare, tar man in flera aspekter för att skapa en bild av hur hjärnan kontrollerar beteende. Exempel på aspekter är erfarenheter, inlärningsnivå och nyfikenhet. Kanske är anledningen till att vår forskning kan uppfattas som behavioristisk att vi i våra studier studerar enskilda fenomen i välkontrollerade, avskalade miljöer.