Invigos används för att mäta motivation i skolan och lära om motivationens nyanser

Hjärnforskaren Sara Bengtsson har under 2016 och 2017 bedrivit motivationsforskning för att mäta elevers motivation under en skrivlektion då de använder skriv- och lärverktyget Invigos.

Forskningen visar att det via ett digitalt verktyg går att mäta elevers motivation och koppla den till deras handlingar och tankemönster. Det finns exempelvis ett samband mellan motivationsnivån på lektionstid och elevers arbete med kamratrespons. Läs Sara Bengtssons rapport Digitalt vertyg kan användas för att mäta motivation i skolan och lära oss mer om motivationens nyanser.

Invigos blir fritt att prova för alla lärare och elever

Nu tar vi bort den tidigare begränsning som har funnits – att max fem lärare per huvudman fick använda Invigos. Istället kan du som lärare logga in och fritt använda Invigos tillsammans med dina elever i 75 dagar från första inloggningstillfället.
www.invigos.se
Klicka på knappen “Prova Invigos som lärare” på Invigos hemsida. Om du bjuder in vänner och lärarkollegor kan du förlänga testperioden ytterligare.

Utvärdera resultaten av Alla kan skriva – nytt pilotprogram

Innan de går med i forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva, har många huvudmän velat utvärdera skriv- och lärverktyget Invigos samt de nya digitala undervisningsmetoder och arbetssätt som verktyget stödjer. Därför finns nu ett nytt pilotprogram, vilket Stockholms stad och Faluns kommun påbörjar i augusti.
I en pilot ingår 3-10 lärare och deras elever från en eller flera skolor. Piloten pågår i 90 dagar och bör omfatta minst två olika ämnen – gärna fler. Piloten börjar med att deltagande lärare och huvudmannen tydliggör sina målsättningar varför de vill delta i Alla kan skriva – som sedan utvärderas under pilottiden. Exempel på målsättningar är:
 • Ökad måluppfyllelse
 • Digitalisering och IKT-pedagogik kopplat till läroplanen
 • Delta i forskning och utveckling som höjer kompetensen
 • Enkel planering och uppföljning
 • Få färdiga, språkutvecklande stödstrukturer för skolans olika texttyper
 • Möjlighet att följa varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå

2000 lärare på mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och komvux

Fram till idag har 1138 lärare över hela Sverige provat skriv- och lärverktyget Invigos. Det har gett ringar på vattnet och spridningen sker nu allt snabbare. Vi ser fram emot att lärare nr 2000 ansluter sig under september! Många lärare har kommit igång med sina klasser och varje aktiv lärare har i snitt 42 elever som arbetar i Invigos.
Vi har fått många önskemål om ett utökat stöd för en bredare målgrupp. Det har vi hörsammat. Idag har verktyget Invigos stöd för lärare och elever i årskurs 4-9 (inklusive förberedelseklass), gymnasiet (inklusive introduktionsprogrammen) och kommunal vuxenutbildning (inklusive SFI). Invigos används i alla ämnen där elever skriver (SVA, svenska, engelska, SO, NO, etc). Läs mer...

Nyheter i skriv- och lärverktyget Invigos

Under våren och sommaren har flera designförbättringar, förenklingar och förbättringar införts i Invigos.
 • Helt omarbetad design och användarupplevelse för elever när de arbetar med instruktioner, råd, exempel, checklista och bedömningsmatris.
 • Planera för lärande och formativ bedömning: Nu kan lärare konkretisera lärandemålen för sina elever i en checklista och bedömningsmatris och enkelt arbeta formativt med själv-, kamrat- och lärarrespons.
 • Fler texttyper med färdiga stödstrukturer som stödjer elevers skrivande och lärares undervisning. Varje texttyp har förberedda tankekartor och instruktioner vilka stöttar elever att planera, strukturera och formulera sina texter samt att fylla dem med innehåll och mening. Alla stödstrukturer är skapade av skickliga pedagoger och kvalitetsgranskade av disputerade forskare. Nu finns 12 texttyper i Invigos bibliotek, där de senaste tillskotten är:
  • Förklarande text
  • Utredande text
  • Nyhetsartikel
 • En lärarhandledning har lanserats för varje texttyp med tips och råd till en god undervisning. Länk till lärarhandledningen…
Fler nyheter kommer under hösten. Har du synpunkter, kommentarer eller önskemål? Vad funkar bra? Vad kan vi göra ändå bättre? Hör av dig!

Bästa hälsningar,
Martin
_________________________________
Martin Tiberg
Projektledare Alla kan skriva 
VD & innovationsansvarig på Invigos

+46 72 539 80 30
Skype: martintiberg
www.linkedin.com/in/martintiberg