Nyheter‎ > ‎

Invigos lärarhandledning - En pedagogisk kompass och inspirationskälla när skrivprocessen digitaliseras

skickad 22 maj 2018 02:35 av Okänd användare   [ uppdaterad 13 sep. 2018 06:42 av Martin Tiberg ]
När skolan digitaliseras och lärarens verktygslåda växer finns många möjligheter att utforma sin egen och elevernas digitala lärmiljö. Detta kräver både tid och tankearbete. Invigos lärarhandledning serverar pedagogiska tankar och färdiga förslag kring hur du kan arbeta med olika texttyper.

Invigos lärarhandledning har tagits fram av erfarna lärare som länge arbetat med genrepedagogik och cirkelmodellen. Alla lärare i skolan är inte svensklärare men alla har ansvar för språkutveckling och Invigos är ett skrivverktyg som är avsett att användas i alla ämnen. Det finns mycket forskning som pekar på att språket är individers främsta redskap för lärande, oavsett ämne. Genom språket kommunicerar vi med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Via språket kan eleven visa sin förståelse och vad denne behöver för stöd för att komma vidare. Språkliga uttrycksformer är det vanligaste sättet lärare använder för att bedöma elevers kunskaper. I Lgr 11 fokuseras vikten av språkutveckling:

“Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

Lärarhandledningen säger att själva genrebegreppet kan vara problematiskt. Det finns ingen enhetlig definition av vad som utmärker en genre. I svenskämnets kursplan är genrebegreppet utbytt mot begreppet ”texttyp”. I de lägre skolåren kan genredefinitioner vara ett kraftfullt verktyg för att få elever att förstå olika texters uppbyggnad. Men man måste vara medveten om att texter som äldre elever möter och förväntas skriva byggs upp av flera olika genrer.


Tanken med lärarhandledningen är att den skall vara inspiration och stöd för läraren i planeringen av uppgifter. Den ger samtidigt en teoretisk bakgrund till det olika faserna och funktionerna i Invigos. I skrivandets stund finns elva av Invigos nitton texttyper beskrivna i Lärarhandledningen. Varje texttyp inleds med en generell beskrivning och vad som särskiljer den. Sedan ges några exempel på hur du kan undervisa om texttypen och ett förslag på arbetsgång. Några av de texttyper som finns är Argumenterande text, Krönika, Reportage och Naturvetenskaplig rapport. Lärarhandledningen innehåller även avsnitt om dess koppling till styrdokumenten, bedömning, kollegialt lärande samt hur Invigos kan integreras med Läslyftet. 

När antalet obehöriga lärare i hela riket närmar sig trettio procent är det viktigt att dessa personer får den hjälp och den stöttning in i yrket som de behöver. Alla lärare skall arbeta språkutvecklande och här kan Invigos som verktyg och denna lärarhandledning ge råd till och stötta såväl legitimerade som icke legitimerade lärare. Framför allt vill vi på Invigos att den skall ge inspiration till hur verktyget kan användas för att eleverna i slutändan skall kunna skapa strukturerade och välskrivna texter.

Erik Jaråker
Invigos