Nationell digital skrivardag den 28 november

skickad 9 okt. 2017 07:24 av Erik Jaråker   [ uppdaterad 10 okt. 2017 07:52 av Martin Tiberg ]

Tisdagen den 28:e november bjuder Alla kan skriva in till en nationell digital skrivardag för grundskolan tillsammans med Skolverket och SKL. Dagen känns särskilt angelägen efter SVTs och SvDs larmrapporter förra veckan om nybörjarstudenter i Lund och deras bristande skrivförmåga. Temat för dagen är:
 • Nya pedagogiska möjligheter – hur kan och bör vi skriva digitalt?
 • Forskning, metoder och de senaste verktygen – vad stödjer elevers skrivande och lärande?
 • Nya nationella krav – koppling till styrdokumenten och den digitala strategin
Dagen riktar sig till utvecklingschefer, utvecklingsledare och centrala IKT-pedagoger inom grundskolan (åk 4-9 och nyanlända) i Sveriges alla kommuner och friskolor. Vi kommer att vara på Epicenter i Stockholm och dagens hashtag är #digskriv.
Programmet blir en blandning av föreläsningar och workshops. Motivations- och hjärnforskaren Sara Bengtsson föreläser om "Motivation i skolan: mäta och förstå med digitala verktyg". Därutöver blir det tre interaktiva workshops om skrivande i skolan:
 • Skriva sig till lärande (STL) – Annika Agélii Genlott, forskare och skolutvecklare verksam vid SKL och Örebro Universitet
 • Alla kan skriva (AKS) & verktyget Invigos – Erik Jaråker, prisbelönt förstelärare, IKT-pedagog och lärarutbildare på Googles, Microsofts och Invigos digitala skolprodukter
 • Digitalt skrivande med källkritiken i centrum – Sara Mörtsell, lärare och utbildningsansvarig på ideella föreningen Wikimedia Sverige
Läs mer om på dagens hemsida: 

Lingsofts pedagogiska språkkontroller i Invigos

skickad 15 sep. 2017 05:16 av Erik Jaråker   [ uppdaterad 17 sep. 2017 09:57 ]

Ania på Hermods skrev i ett tidigare inlägg om vårt projekt, “Digitalisering av SFI”, (DIGSFI). Vi på Lingsoft leder det vi kallar arbetspaket 3, där vi, Hermods och KTH ingår.


Lingsoft utvecklar språktjänster och olika slags språkteknologier för såväl text som tal. Bland annat har vi levererat språkkontroller till Microsoft och många svenska dagstidningar under många år. Bland våra senaste projekt finns ett system som automatiskt bevakar EU-lagstiftning och med vars hjälp vi skriver sammanfattningar av lagstiftning för EU:s räkning.


I vårt arbetspaket anpassar vi Lingsofts språkkontroller speciellt för vuxna elever med svenska som andraspråk inom utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning.


I projektet jobbar vi bland annat med följande:

 • Positiv återkoppling: Språkkontrollen markerar inte bara fel, utan berättar också när skribenten har gjort bra ifrån sig.

 • Prioritering av olika slags fel: Istället för att visa alla fel på en gång, vilket kan vara nedslående och överväldigande för en skribent ifall det är fråga om många fel, prioriterar språkkontrollen de mest väsentliga problemen i texten och hjälper skribenten med dem till att börja med.

 • Pedagogiska förklaringar: Med hjälp av videomaterial och kortfattade texter berättar språkkontrollen på ett lättfattligt sätt varför man inte kan eller borde skriva på ett visst vis.


Jag hoppas återkomma till dessa punkter i framtida blogginlägg.


En utmaning är att språkkontrollen inte nödvändigtvis hittar alla fel som finns i texten. Ifall språkkontrollen är för intolerant och sätter överdrivet många felmarkeringar leder det lätt till irritation hos skribenten och att skribenten ignorerar språkkontrollen.


Om språkkontrollen å andra sidan är väldigt tillåtande kan skribenten få en falsk illusion om att texten är närmast felfri. Att hitta den rätta balansen är alltså ytterst viktigt för att språkkontrollen ska vara av någon nytta för skribenten!


Men varför kan då språkkontrollen inte helt enkelt bara markera det som är fel och ignorera det som är rätt? Det som är fel för mänskliga ögon kan vara utmanande för ett datorprogram att avgöra om det är rätt eller fel. Tänk exempelvis på felaktiga särskrivningar av sammansatta ord, Gurka är i själva verket inte en *grön sak. De av oss som vill vara noga med sammansatta ord ser på en gång att det skrivs en en grönsak.


Särskrivning av sammansatta ord är ju i och för sig svårt för många, och för språkkontrollen är det inte heller helt enkelt: En grön sak kan ju lika gärna vara en sak som är grönfärgad.


Hur osannolikt det än må vara att det faktiskt är just det skribenten har i åtanke i det specifika sammanhanget, är det ju åtminstone en teoretisk möjlighet. Språkkontrollen ser att en grön sak har strukturen artikel - adjektiv - substantiv, och allt verkar ju vara korrekt böjt, och därför har den inget att anmärka på. Språkkontrollen struntar i eventuella betydelseskillnader.


För att hantera detta finns det olika alternativ. Språkkontrollen kan ta sannolikhet i beaktande när den avgör om någonting bör markeras som fel eller ej: En grönsak är mera sannolikt än en grön sak i det sammanhanget, alltså är det troligt att skribenten menade en grönsak.


Språkkontrollen kunde också hålla sig till vissa ord och meningsstrukturer där det säkert är någonting fel: Hen äter grön saker (sedan kan det förstås vara svårt för språkkontrollen att veta om hen ägnar sig åt att äta gröna saker eller grönsaker… att hitta fel är en sak, att kunna korrigera felet är en annan).


Det är bland annat såna frågor vi funderar på när vi utvecklar och anpassar språkkontrollen inom DIGSFI. Målsättningen med projektet är att förkorta studietiden och effektivisera undervisningen i svenska som andraspråk, och vi på Lingsoft hoppas att vi kan bidra till detta!


Michael Stormbom

Key Account Manager, Lingsoft
michael.stormbom@lingsoft.fi


Förkortad studietid för andraspråkselever?

skickad 4 sep. 2017 07:25 av Erik Jaråker

I början på året startade det av Vinnova delfinansierade projektet Digitalisering av SFI (DIGSFI). Projektets mål är att effektivisera studietiden för vuxna elever med svenska som andraspråk, inom utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Genom att stötta i skrivandet, som är en central del i innehållet och kunskapskraven i kurserna, ska eleverna inom utbildning i svenska för invandrare förkorta sin studietid och eleverna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning nå högre betyg. Verktyget för att utveckla elevernas skrivande är en digital plattform som heter Invigos i vilken eleverna får stöttning i att strukturera text och bearbeta texter språkligt. I projektet samarbetar Hermods med: 
 • Invigos, digitalt skrivverktyg
 • Lingsoft, språkteknologiföretag 
 • VLM, kommunsammanslutning med 14 kommuner för framtida virtuella lärmiljöer 
 • Karolinska institutets institution för klinisk neurovetenskap 
 • KTH:s avdelning för teoretisk datalogi
Hermods del i projektet är inom det som vi kallar för arbetspaket 1 där vi och VLM ingår. Vår uppgift är huvudsakligen att göra en kravställning på projektet, utföra användartester på våra elever och anpassa innehållet till målgruppen.


Vårt första steg var att inventera var vi skulle börja våra användartester. Vi valde att börja med elever på kursen grundläggande svenska som andraspråk, eftersom texterna som eleverna ska klara av på kursen är komplexare och i fler genrer än texterna inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). De höga kraven på texterna i grundläggande svenska som andraspråk är en utmaning för eleverna som kommer från sfi, och därför tyckte vi att den elevgruppen var bäst att börja med. Vi gjorde en undersökning bland våra lärare för att se vilken texttyp/genre eleverna behöver mest stöttning inom och resultatet visade att beskrivande faktatexter var det vi skulle starta med. Därefter togs tre av våra skolenheter där vi har grundläggande svenska som andraspråk ut som användargrupper i testerna. En övning utformades i Invigos med hjälp av lärarna i användargrupperna. Det första användartestet genomfördes i Uppsala den 30 mars med en stor grupp elever på olika delkurser inom grundläggande svenska som andraspråk. Efter det första har vi haft fler användartester i Upplands Väsby och i Uppsala, och till hösten väntar Göteborg. Vi utvecklar fler uppgifter i verktyget och gör språkliga anpassningar av bedömningsstödet och av språkmotorn i samarbete med Lingsoft.

Sammanfattningsvist är det mycket lärorikt och intressant att samarbeta med flera aktörer och hösten blir nog minst lika händelserik som våren har varit.

Ania Hartman
Affärsutvecklare, Hermods AB
Ania.Hartman@hermods.se

Invigos används för att mäta motivation i skolan

skickad 16 aug. 2017 06:25 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 18 aug. 2017 01:08 ]

Invigos används för att mäta motivation i skolan och lära om motivationens nyanser

Hjärnforskaren Sara Bengtsson har under 2016 och 2017 bedrivit motivationsforskning för att mäta elevers motivation under en skrivlektion då de använder skriv- och lärverktyget Invigos.

Forskningen visar att det via ett digitalt verktyg går att mäta elevers motivation och koppla den till deras handlingar och tankemönster. Det finns exempelvis ett samband mellan motivationsnivån på lektionstid och elevers arbete med kamratrespons. Läs Sara Bengtssons rapport Digitalt vertyg kan användas för att mäta motivation i skolan och lära oss mer om motivationens nyanser.

Invigos blir fritt att prova för alla lärare och elever

Nu tar vi bort den tidigare begränsning som har funnits – att max fem lärare per huvudman fick använda Invigos. Istället kan du som lärare logga in och fritt använda Invigos tillsammans med dina elever i 75 dagar från första inloggningstillfället.
www.invigos.se
Klicka på knappen “Prova Invigos som lärare” på Invigos hemsida. Om du bjuder in vänner och lärarkollegor kan du förlänga testperioden ytterligare.

Utvärdera resultaten av Alla kan skriva – nytt pilotprogram

Innan de går med i forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva, har många huvudmän velat utvärdera skriv- och lärverktyget Invigos samt de nya digitala undervisningsmetoder och arbetssätt som verktyget stödjer. Därför finns nu ett nytt pilotprogram, vilket Stockholms stad och Faluns kommun påbörjar i augusti.
I en pilot ingår 3-10 lärare och deras elever från en eller flera skolor. Piloten pågår i 90 dagar och bör omfatta minst två olika ämnen – gärna fler. Piloten börjar med att deltagande lärare och huvudmannen tydliggör sina målsättningar varför de vill delta i Alla kan skriva – som sedan utvärderas under pilottiden. Exempel på målsättningar är:
 • Ökad måluppfyllelse
 • Digitalisering och IKT-pedagogik kopplat till läroplanen
 • Delta i forskning och utveckling som höjer kompetensen
 • Enkel planering och uppföljning
 • Få färdiga, språkutvecklande stödstrukturer för skolans olika texttyper
 • Möjlighet att följa varje enskild elevs lärande, progression och motivationsnivå

2000 lärare på mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och komvux

Fram till idag har 1138 lärare över hela Sverige provat skriv- och lärverktyget Invigos. Det har gett ringar på vattnet och spridningen sker nu allt snabbare. Vi ser fram emot att lärare nr 2000 ansluter sig under september! Många lärare har kommit igång med sina klasser och varje aktiv lärare har i snitt 42 elever som arbetar i Invigos.
Vi har fått många önskemål om ett utökat stöd för en bredare målgrupp. Det har vi hörsammat. Idag har verktyget Invigos stöd för lärare och elever i årskurs 4-9 (inklusive förberedelseklass), gymnasiet (inklusive introduktionsprogrammen) och kommunal vuxenutbildning (inklusive SFI). Invigos används i alla ämnen där elever skriver (SVA, svenska, engelska, SO, NO, etc). Läs mer...

Nyheter i skriv- och lärverktyget Invigos

Under våren och sommaren har flera designförbättringar, förenklingar och förbättringar införts i Invigos.
 • Helt omarbetad design och användarupplevelse för elever när de arbetar med instruktioner, råd, exempel, checklista och bedömningsmatris.
 • Planera för lärande och formativ bedömning: Nu kan lärare konkretisera lärandemålen för sina elever i en checklista och bedömningsmatris och enkelt arbeta formativt med själv-, kamrat- och lärarrespons.
 • Fler texttyper med färdiga stödstrukturer som stödjer elevers skrivande och lärares undervisning. Varje texttyp har förberedda tankekartor och instruktioner vilka stöttar elever att planera, strukturera och formulera sina texter samt att fylla dem med innehåll och mening. Alla stödstrukturer är skapade av skickliga pedagoger och kvalitetsgranskade av disputerade forskare. Nu finns 12 texttyper i Invigos bibliotek, där de senaste tillskotten är:
  • Förklarande text
  • Utredande text
  • Nyhetsartikel
 • En lärarhandledning har lanserats för varje texttyp med tips och råd till en god undervisning. Länk till lärarhandledningen…
Fler nyheter kommer under hösten. Har du synpunkter, kommentarer eller önskemål? Vad funkar bra? Vad kan vi göra ändå bättre? Hör av dig!

Bästa hälsningar,
Martin
_________________________________
Martin Tiberg
Projektledare Alla kan skriva 
VD & innovationsansvarig på Invigos

+46 72 539 80 30
Skype: martintiberg
www.linkedin.com/in/martintiberg

Alla kan skriva + Svensk TalTeknologi = sant

skickad 21 apr. 2017 12:04 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 22 apr. 2017 05:36 ]

Alla kan skriva & STT

1000 lärare 

Fram till idag har 996 lärare över hela Sverige provat skriv- och lärverktyget Invigos. Vi ser fram emot att lärare nr 1000 ansluter sig under helgen! Många lärare har kommit igång med sina klasser och varje aktiv lärare har i snitt 42 elever som arbetar i Invigos. I verktyget får eleverna inspiration och vägledning att skapa välskrivna texter.

Karolin Rundgren, specialpedagog i Hudiksvall
“ALLA elever är överens om att de vill fortsätta med programmet”

Alla kan skriva + Svensk TalTeknologi = sant

Sedan januari är Svensk TalTeknologi implementeringsansvariga för forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva. Svensk TalTeknologi har över 15 års erfarenhet av läs- och skrivverktyg på svensk skolmarknad och hjälper lärare, rektorer och huvudmän att komma igång. Svensk TalTeknologi informerar om projektet och verktyget Invigos:

 • En serie webinarier har precis avslutats. Nästa chans är i mitten av maj. Info och anmälan...
 • I veckan genomfördes uppskattade frukostseminarier i Malmö och Göteborg. På tisdag den 25/4 är det Stockholms tur. Info finns här. Efter återbud finns nu fyra platser kvar. Eposta johan.swensson@svensktalteknologi.se för att knipa en av dem.
 • Besök Svensk TalTeknologi på SETT i Kista i monter F:38 den 3-5 maj för mer info om Invigos och Alla kan skriva.

Gunnar Kollstedt, elev på Broskolan i Upplands Bro
“Jag rekommenderar verkligen Invigos! Har testat programmet som elev men också
hjälpt till att utveckla det. Invigos skrivprogram: 10/10 ugglor!”

Åk 4-9, gymnasiet och komvux

Vi får regelbundna önskemål om ett utökat stöd för en bredare målgrupp. Nu har vi hörsammat de önskemålen.

I november 2016 tilldelade Vinnova 2.9 Mkr till sex av aktörerna inom Alla kan skriva — Invigos, KTH, Hermods, Lingsoft, VLM och Karolinska Institutet — för att bygga in den senaste språkteknologin och motivationsforskningen i verktyget Invigos samt anpassa det efter vuxnas särskilda behov. På så sätt ökar vi måluppfyllnaden och kortar lärsträckan för flerspråkiga elever i alla ämnen där elever skriver (SVA, svenska, engelska, SO, NO, etc).

Idag har verktyget Invigos stöd för lärare och elever i årskurs 4-9 (inklusive förberedelseklass), gymnasiet (inklusive introduktionsprogrammen) och kommunal vuxenutbildning (inklusive SFI). Läs mer...

Anna-Lena Olsson, huvudlärare i kompletterande svenska och
Swedish A inom International Baccalaureate
“Invigos underlättar övergången från berättelse till diskuterande text.
Det är jätteviktigt!”

Berättande, instruerande, förklarande och utredande texter

Denna vecka har vi utökat Invigos bibliotek och publicerat fyra nya texttyper:
 • Saga
 • Reportage
 • Berättelse
 • Instruktion
Varje texttyp har förberedda tankekartor och instruktioner vilka stöttar elever att planera, strukturera och formulera sina texter samt att fylla dem med innehåll och mening. Inom 1-2 veckor publicerar vi även stöd för förklarande och utredande texter. Alla stödstrukturer är skapade av skickliga pedagoger och kvalitetsgranskade av disputerade forskare.

Nu lanserar vi även en lärarhandledning för varje texttyp med tips och råd till en god undervisning. Länk till lärarhandledningen...


Erik Björk, verksamhetschef i Söderhamn, ordförande VLM
“Invigos satsning är viktig för alla våra elever och särskilt för de som av
olika anledningar har någon form av funktionsnedsättning”

Renare upplevelse och enklare skrivande

Under våren gör Invigos flera designförbättringar, förenklingar och förbättringar:
 • Elever börjar numer sina uppgifter med tankekartan inlagd från början. På så sätt blir det enklare att komma igång och vi undviker att elever infogar fler än en tankekarta.
 • Vi har designat om och förenklat planeringsdelen för lärare. Nu är det enklare att konkretisera lärandemålen för eleverna och att arbeta formativt med själv-, kamrat- och lärarrespons baserat på delvis färdiga checklistor och bedömningsmatriser.
Fler nyheter kommer under våren. Har du synpunkter, kommentarer eller önskemål? Vad funkar bra? Vad kan vi göra ändå bättre? Hör av dig!

Bästa hälsningar,
Martin
_________________________________
Martin Tiberg
Projektledare Alla kan skriva 
VD & innovationsansvarig på Invigos

+46 72 539 80 30
Skype: martintiberg
www.linkedin.com/in/martintiberg

Nationellt seminarium för förvaltningschefer, rektorer & utvecklingsledare

skickad 24 jan. 2017 10:10 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 24 jan. 2017 10:11 ]

Forskarna, entreprenörerna och pedagogerna från forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva bjuder in förvaltningschefer, rektorer & utvecklingsledare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning till en Invigosdag i Stockholm fredagen den 10 februari 2017.

Mer information och anmälan finns här.


Hjärn- och motivationsforskaren Sara Bengtsson och Torbjörn Lundgren, expert på
kognitiva funktionsnedsättningar, är seminariumets särskilda inspirationsföreläsare.

748 lärare från hela Sverige har provat Invigos

skickad 5 jan. 2017 06:02 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 5 jan. 2017 07:21 ]

Sedan lanseringen av Invigos  för prick ett år sedan har 748 lärare över hela Sverige provat det digitala skriv- och lärverktyget. Många elever har skrivit bättre texter än någonsin förut tack vare de stödstrukturer som finns inbyggda i Invigos - superkul! Nu vill vi summera framgångarna under året som gått.

Mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och SFI

Invigos målgrupp har utvidgats till alla lärare och elever i årskurs 4-9, förberedelseklass, gymnasiets språkintroduktion och SFI. Under 2017 kommer stödet för befintliga målgrupper att stärkas stödet ytterligare och inkludera gymnasiet samt kommunal vuxenutbildning. Läs mer...

Invigos leder Vinnovas största projekt

Invigos och partners har tilldelats anslag om 2 932 500 kr från Vinnova - det största projektet inom utlysningen Från analog till digital. I projektet Digitalisering av svenska för invandrare (SFI), som startar den 11 januari 2017, bygger Invigos, KTH, Hermods, Lingsoft, VLM och Karolinska Institutet in den senaste språkteknologin och motivationsforskningen i Invigos skriv- och lärverktyg samt anpassar det efter vuxnas särskilda behov. Målet är att förkorta SFI-utbildningstiden med 25 procent. 

Nationellt seminarium för förvaltningschefer & utvecklingsledare

Forskarna, entreprenörerna och pedagogerna från forsknings- och utvecklingsprojektet Alla kan skriva bjuder in förvaltningschefer & utvecklingsledare för grundskola och gymnasium till en Invigosdag i Stockholm fredagen den 10 februari 2017. Mer info och anmälan...

Nyheter i skriv- och lärverktyget Invigos

Utifrån all återkoppling från lärare och elever har Invigos utvecklat ny, viktig funktionalitet:
 • Språkutvecklande tankekartor och instruktioner för flera nya texttyper.
 • Lärarplanering med tydlig koppling till kursplanernas syfte, kunskapskrav och centrala innehåll.
 • Bedömningsstöd som konkretiserar kunskapskraven till tydliga och lättförståeliga bedömningsaspekter.
 • Skolfederation och integritetsskydd så att elever kan logga in och återställa lösenord utan krav på Google- eller Facebookkonto.
 • Utökat stöd för iPads och surfplattor.
Fortsätt gärna berätta vad du tycker om och vad som kan förbättras i Invigos!

Fortsätt använda Invigos

Upp till fem lärare per huvudman får fritt använda Invigos  tillsammans med sina elever. Fortsätt gärna med det och berätta om oss för dina kollegor!

"Vi vill delta och vara en resurs i den fortsatta utvecklingen"

skickad 21 apr. 2016 05:12 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 11 okt. 2016 02:50 av Martin Tiberg ]

Bengt-Erik Johansson
Dyslexiförbundet går med i projektet Alla kan skriva. Jämte företrädare från VLM, Pedagogika och Invigos tar Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson plats i styrgruppen. "Vi vill delta och vara en resurs i den fortsatta utvecklingen" säger Bengt-Erik.

Partnersamarbetets huvudmål är att förbättra alla elevers språkkunskaper i alla ämnen med stöd av digitala skrivverktyg och vägledande undervisning. Målsättningen är att stötta och motivera alla elever – speciellt med fokus på flerspråkiga och elever i behov av särskilt stöd.

Alla kan skriva bygger broar och sammanför svensk skola med entreprenörer, forskare och experter. Fem universitet deltar i projektet. Bl a leder hjärn- och motivationsforskaren Sara Bengtsson från Karolinska Institutet en studie om elevers motivation och skrivutveckling i klassrumsmiljö.

Resultatet av kravställning, användartester och forskning nyttjas för utvecklingen av skriv- och lärverktyget Invigos. Det använder i sin tur lärare och elever runt om i Sverige. Över 500 lärare i drygt 80 kommuner har börjat använda Invigos.

Nu hoppas Dyslexiförbundet att det ska komma sina medlemmar till del. "Vi vill hjälpa till att utveckla och marknadsföra verktyget, och se till att det finns tillgängligt för våra målgrupper" berättar Bengt-Erik.

Lärdomar och siffror från en lyckad lansering

skickad 6 jan. 2016 14:13 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 7 jan. 2016 08:00 ]

Successful launch
2016-01-06. Intresset? 11 933 Facebook-visningar, 5 839 webbsidor och 2 157 unika besökare. Så har intresset varit av Invigos de första 56 timmarna efter verktygets lansering. Som verktygsutvecklare är det pirrigt och fantastiskt spännande att, efter över två års utvecklingsarbete, se hur lanseringen mottas av skolledare, lärare, IKT- och specialpedagoger. Nu börjar det viktigaste arbetet - att hjälpa lärare till en mer språkutvecklande undervisning och elever till ett roligt, lärorikt och meningsfullt skrivande.

[Länk till Invigos lanseringsmeddelande på Facebook]

Invigos lansering har gått över förväntan. Sedan den 4 januari kl 14.06 har 2 157 unika besökare spenderat 99 timmar och 4 minuter på 5 839 av Invigos webbsidor. Lanseringsmeddelandet har visats 11 933 gånger och delats 27 gånger på Facebook och 21 gånger på LinkedIn. Viktigast av allt är att 113 pedagoger - mitt under trettonhelgen - har skapat konton och elevuppgifter i Invigos och funderat över hur verktyget bäst kan användas i undervisningen.

Inte problemfritt

Under de första 56 timmarna har ett flertal problem och förbättringsmöjligheter uppmärksammats genom 281 konversationer med nya användare:
 • Hur ser det ut för eleverna? Hur fungerar de olika stöttningsfunktionerna såsom texttypsanpassade tankekartor, själv- och kamratrespons m h a checklista och bedömningsmatris, språkkontrollen, instruktionsstegen, etc? Invigos har nu satt sin vassaste utvecklare på att ta fram en demouppgift, så att lärare kan se hur Invigos fungerar när det används av en hel klass och hur det fungerar för enskilda elever.
 • Nedvärderande epostmeddelande. Idag påtalades att välkomstmeddelandet som Invigos har skickat ut till alla användare uppfattades som nedvärderande och dåligt formulerat. Tack vare god feedback från en påpasslig kilskriftsbloggare har det nu rättats till.
 • iPads, iPads, iPads. Många påtalar behovet av stöd för iPads och alla typer av webbläsare / plattformar. Det är superviktigt och har väldigt hög prioritet. Kommer snart...
 • Torftig användarupplevelse för lärare. Invigos har lagt betydligt mer utvecklingstid på användarupplevelsen för elever än den för lärare. Men misströsta inte. En ny designer är på väg in som först och främst ska 'hotta upp' planeringsdelen för lärare och väsentligt utöka funktionaliteten.
 • Förfrysning. En lärare rapporterade att verktyget frös när en länk klistrades in i uppgiftsplaneringen. Det ska nu vara löst.
 • Konkreta exempel och lektionstips. Superviktigt förstås men förstås ingenting som Invigos utvecklare kan/bör ta fram. Istället är förhoppningen att lärare som använder verktyget skapar uppgifter som kan delas med andra.
 • Supportsidorna med lärarhandledning. Dessa sidor kan säkerligen utvecklas och förbättras. En lärare har inkommit med korrektur som vi tackar för. Fler instruktionsfilmer står på dagordningen.
Många har också frågat vad Invigos kostar. Invigos vill uppmuntra alla lärare som varit tidiga med att skapa konton att fritt använda Invigos med sina elever - både nu och framöver. Om/när Invigos används framgångsrikt på en skola eller i en kommun, då kommer alla dess elever och lärare erbjudas möjlighet att lösa licenser. Hursomhelst kommer alla som skapar ett Invigos-konto innan den 31 januari få fri tillgång till verktyget.

http://support.invigos.com/

"Ett gammalt frökenhjärta svämmar över"

skickad 16 okt. 2015 05:29 av Martin Tiberg   [ uppdaterad 17 okt. 2015 06:20 av Martin Tiberg ]

2015-10-16. I förrgår eftermiddag presenterade Tove Andersson, Anette Sjöström och Martin Tiberg projektet Alla kan skriva på Framtidens läromedel i Solna inför ett fullsatt auditorium. 

Tove, som är elev i årskurs 8 på Broskolan i Upplands Bro, förevisade hur hon och hennes klasskamrater testat skrivverktyget Invigos under några veckor innan sommarlovet för att skriva en argumenterande text. Hon avrundade förevisningen i dialog med sin lärare:
Tove och Anette presenterar på scen
Anette: Tycker du nu Tove att du har utvecklats i ditt skrivande?
Tove: Ja, det tror jag absolut. Innan vi började med det här projektet hade jag ingen aning om hur man skriver en argumenterande text och att stegvis komma vidare mot målet har gjort det utmanande men ändå enkelt att skriva.
Anette: Har du känt att din motivation har påverkats av programmet?
Tove: Jag är en ganska motiverad elev, men jag tror att många av mina klasskamrater har blivit mer motiverade. Man vill gärna komma vidare för att kunna bocka av nästa steg. Det är som att komma till nästa level i ett spel ungefär. Det finns så många gamers i min klass och bland dagens ungdomar - de tror jag gillar det här sättet att jobba.
Anette berättade därefter om möjligheter till feedback, trygghet och autonomi – olika funktioner i Invigos som hjälpt hennes elever. Avslutningsvis summerade Anette effekterna av Invigosanvändningen:
Det jag kan konstatera är att eleverna fortfarande pratar om Invigos-gubbarna – för så kallade vi dem – det vill säga att programmet haft en metakognitiv effekt särskilt på de svaga eleverna, att dessa elever lyckades åstadkomma mer än vad de gjort tidigare. Det tror jag beror på programmets visuella struktur. Att på skärmen se de olika byggstenar en text består av innebär att skrivuppdraget blir hanterbart . . .
Dessutom kan jag berätta att eleverna som deltog i projektet under den här terminen hållit argumenterande tal och – jisses – ett gammalt frökenhjärta svämmar över. Vilka fantastiskt välstrukturerade tal jag har fått höra. Klockrena dispositioner med kraftfulla teser, argument och motargument och oerhört väl underbyggt av fakta.

1-10 of 18