Behov: Lärande, motivation och produktivitet. Samtidigt.
Baserat på 30+ djupintervjuer av lärare och elever, samt en enkätundersökning med 98 lärare, har 117 värden associerade med skrivande i skolan identifierats. Värdena har därefter grupperats i tre huvudbehov och 13 underbehov, vilka har rankats av skolledare, forskare och pedagoger i enlighet med tabellen nedan. Denna analys ligger till grund för allt arbete som utförs i projektet, inklusive konceptframtagning, kompetenstillsättning, och pedagogik- och verktygsutveckling.

Sammanfattning av behovsanalys. Rankning av behov kopplat till skrivande i skolan presenteras som en %-fördelning av totalt 100%.
Lärande  41%
     Skriva, förstå och analysera nya ämneskunskaper  7%
     Lära sig skriva bättre  12%
           Engagerande uppgifter kopplade till kunskapsmål  3%
           Individanpassade exempel och stöttning  4%
           Individanpassade skrivövningar  2%
           Textkorrektion och förbättringsförslag  3%
     Lära och praktisera "21st century skills"  9%
     Formativ bedömning  8%
     Mäta, se och uppleva framsteg  6%
Motivation  31%
     Känna sig stolt  8%
     Känna sig utmanad  9%
     Skrivglädje  8%
     Känna delaktighet i ett större sammanhang  6%
Produktivitet  29%
     Sänkta trösklar  12%
     Effektivt elevskrivarbete  8%
     Uppgiftsadministration  3%
     Produktivt lärararbete  6%
OBS: Genom avrundning summeras inte värdena till 100%.

En önskedröm

Behovsanalysen belyser sambanden mellan individanpassning, motivation och lärande, vilka bekräftas av Lev Vygotskijs inflytelserika inlärningsteori. Den förkunnar att elever motiveras/engageras och lär sig bäst i situationer med höga krav och hög grad av stöttning. I sådana situationer bygger elever successivt upp kunskaper och självförtroende. Allteftersom de blir mer och mer självgående kan graden av stöttning reduceras, och de bemästrar på så vis sina nya kunskaper. Vygotskij sammanfattar i egna ord: ”Vad eleven kan göra i samarbete idag kan den göra på egen hand i morgon”.

Tillsammans leder hög grad av både krav och stöttning till engagemang, motivation och lärande
Vygotskijs inlärningsteori förklarar sambanden mellan lärande, motivation, krav och stöttning. Källa: ur.se

Denna inlärningsprocess är en önskedröm med enorm potential. Men den är näranog omöjlig att genomföra i klassrummet för en lärare med ett stort antal elever, som alla har olika individuella behov av utmanande krav och stöttning. Under dessa omständigheter tvingas lärare förenkla och likrikta undervisningen. Elever med skrivsvårigheter tillhör ofta förlorarna, blir frustrerade och tappar i självförtroende, vilket ytterligare förvärrar skrivsvårigheterna. Detta projekt avser bryta denna negativa spiral, och istället ta fram digital pedagogik och skrivverktyg, som automatiskt anpassar krav och stöttning till varje enskild elev. På så sätt får lärare och elever helt nya pedagogiska förutsättningar – önskedrömmen kan bli verklighet.

Med avstamp i formativ bedömning, digital skrivprocess och explicit lärprocess (se Koncept) tar vi ett helhetsgrepp på skrivandet i skolan, för att tillgodose behoven av lärande, motivation och produktivitet. Samtidigt.