Aktörer: Spetskompetenser för gemensam innovation
Alla kan skriva sammanför behovsägare i form av elever, pedagoger, skolor och handikapporganisationer, vars behov tillgodoses av innovativa entreprenörer, vilka understöds av sakkunniga experter och forskare inom motivationsforskning, funktionshinderområdet/dyslexi, språkteknologi/datalingvistik, och didaktik/pedagogik. Tillsammans utvecklar vi en universell digital pedagogik och skrivverktyg, för att göra skrivandet roligare, mer lärorikt och meningsfullt för alla elever.