Dokumenterade resultat: Vägen mot projektets vision & syfte
Här beskrivs konkreta resultat som Alla kan skriva har uppnått på vägen mot projektets vision & syfte.

Motivationsmotorn

Forskaren Sara Bengtsson har under 2016 och 2017 bedrivit motivationsforskning för att mäta elevers motivation under en skrivlektion då de använder skriv- och lärverktyget Invigos. Forskningen har skett i samarbete med Karolinska Institutet och Invigos inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexitprogram.
Elevers motivation identifierades med hjälp av en graderad motivationsstege och kategoriserades, genom efterföljande frågor, utifrån huruvida eleven upplevde motivationen stamma från deras känslor eller tankeverksamhet. Dessutom undersöktes sambandet mellan en elevs motivation och elevens sociala beteende, dvs hur eleven arbetade med kamratrespons som eleven ger och får genom den återkopplingsfunktion som finns inbyggd i Invigos. Projektresultaten visar att det via ett digitalt verktyg går att mäta elevers motivation och koppla den till deras handlingar och tankemönster. Det finns exempelvis ett samband mellan motivationsnivån på lektionstid och prosocialt beteende såsom elevers arbete med kamratrespons.
  • Sara Bengtssons rapport "Digitalt verktyg kan användas för att mäta motivation i skolan och lära oss mer om motivationens nyanser" finns här.

Master thesis: Tool for linguistic quality evaluation of student texts

Under 2014 och 2015 genomförde språkteknologen Wilhelm Kärde ett examensarbete i samarbete mellan Invigos och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Professor Viggo Kann som leder KTHs språkteknologigrupp handledde arbetet. Examinator var docent Olle Bälter som forskar kring människa-dator-interaktion och lärande.
Elevers vanligaste språkproblemen ‒ eller aspekter ‒ identifierades och kategoriserades under examensarbetets gång. Därefter anpassades KTHs språkgranskningspaket Granska så att det utvärderar en text utifrån vilka aspekter som skribenten har problem med respektive behärskar. Slutligen anpassades Granska så att det kan användas i en molnbaserad tjänst såsom Invigos, för att ge formativ språkåterkoppling till elever.
  • Wilhelms examensarbete "Tool for linguistic quality evaluation of student texts" finns här.

Resultat från pilottester

Under våren 2015 har skrivverktyget Invigos pilottestats i klasser i Danderyd, Enköping, Upplands Väsby och Upplands Bro. Pilottest #4 får överväldigande positiva utvärderingssvar. Det märks att vi har lärt från de tidigare testerna och förfinat såväl verktyg som pedagogik. I pilottest #4 anger 24 av 26 elever (92%) att de skulle rekommendera Invigos till en kompis, medan 25 av 26 elever (96%) anger att Invigos hjälper dem att utveckla sitt skrivande mer än verktyg eller program som de använt tidigare. Här ger Steve Wretman sin förklaring till resultatförbättringarna.

Resultat från Invigos pilottester
  • En interaktiv sammanställning finns här.
  • Enkäten med frågorna finns här.

Första fullskaletestet

Utifrån projektets koncept har Invigos tagit fram en skrivverktygsprototyp. Ett första fullskaletest genomfördes den 1 dec 2014 och två veckor framåt med knappt 30 elever i klass 7A2 på Fribergaskolan i Danderyd, då eleverna skrev en insändare i Invigos istället för Google Docs som de normalt arbetar i.

Elever och lärare
  • Utvärderingsresultaten finns här.

Språktekonologi för skrivande i skolan

Under hösten 2014 har Ola Knutsson vid Stockholms universitet genomfört en språkteknologisk studie, där han utvärderat den språkteknologi i världen som har störst potential att stötta elever i sitt skrivande. En prioriteringsgrupp bestående av åtta deltagare från VLM, Dyslexiförbundet, KTH, Pedagogika och Invigos har understött Olas arbete och träffats tillsammans under två halvdags prioriteringsworkshops. Resultatet är fyra rekommendationer för teknikutveckling och två för vidare forskning, vilka projektet tar vidare i sin forskning & utveckling. Efter vidareutveckling kommer de integreras i Invigos skrivverktyg.

Rapport om språkteknologi i skolan
  • Olas rapport finns här.