Lärande i digitala miljöer – didaktiska möjligheter och konsekvenser med fokus på formativ bedömning

– – – Resultat: Lärare som använde Invigos använde tiden i klassrummet till att fördjupa diskussionen kring elevernas arbete – – –

Det blir allt vanligare att lärare använder digitala verktyg i undervisningen. I och med tilläggen och förtydliganden i skolans styrdokument kring digital kompetens och programmering kommer digitala verktyg att användas alltmer i klassrummen. Förändringarna i styrdokumenten ställer krav på såväl lärarnas arbetssätt som på de digitala verktygens design. 

Likväl som användningen av digitala verktyg ställer krav på en förändrad undervisning ställer det också krav på hur elevernas kunskaper kan bedömas. I och med användningen av digitala verktyg och tjänster blir elevernas lärvägar och texter alltmer åtkomliga. Därmed skapas det ökade möjlighet för läraren att följa elevernas lärprocesser. Detta i sin tur öppnar upp ökade möjligheter för formativ bedömning och att stötta eleverna där de just nu befinner sig. Även om möjligheterna finns är det en tidsödande process att samla in, analysera och ge formativ feedback till varje enskild elev. Här kan digitala system vara till hjälp för läraren för att effektivisera denna process.

Kritiska studier kring bedömning och användningen av digitala verktyg visar att lärarna betraktar de digitala verktygen som en egen aktör som bedömer elevernas lärande genom bland inbyggda feedback-strukturer (Hirsh & Lindberg, 2015). Det behövs ökad och fördjupad kunskap kring användningen av digitala verktyg i skolan med fokus på formativ bedömning för att belysa vilka didaktiska konsekvenser detta får för elevers lärande i digitala miljöer. Det blir allt viktigare nu i och med förändringarna som gjorts i styrdokumenten.
För att skapa ökad kunskap inom området kommer jag att studera hur lärare använder två digitala system för att formativt bedöma elevernas arbeten. Åtta lärare som undervisar i ämnena Svenska, No-, och So ämnena i åk 6-9 kommer att följas, från att de iscensätter en uppgift eller kunskapsområde fram till att det området avslutas. De två digitala system som kommer att studeras är Loops och Invigos.

Är du intresserad av att veta mer om projektet eller kanske delta?
Kontakta Anna Åkerfeldt - anna.akerfeldt@buv.su.se

Läs mer om projektet:
www.annaakerfeldt.se