Följeforskning: Långtidsstudier inom digital pedagogik
Följeforskningen består av två delar:
    A. Utvärdering av elevers skriv- och språkutveckling.
    B. Utvärdering av elevers motivation och självbild.

Syftet är att studera hur användandet av Invigos främjar utvecklandet av skrivprocessen, elevens motivation och synen på sitt eget lärande. Över tid jämförs klasser som använder verktyget Invigos med klasser som inte använder verktyget.


dr Sara Bengtsson
Karolinska Institutet

prof Martin Ingvar
Karolinska Institutet

prof Caroline Liberg
Uppsala universitet

prof Synnøve Matre
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vilka forskare deltar i följeforskningen?
Projektet är ett samarbete mellan pedagoger, utvecklare och forskare inom hjärnforskning och språkvetenskap. Följeforskningen leds av dr Sara Bengtsson som har flera års erfarenhet av experimentell psykologiforskning vid Karolinska Institutet. Professor Martin Ingvar fungerar som mentor och bollplank och kommer tillsammans med Bengtsson utvärdera motivationsdelen. Professor Caroline Liberg vid Uppsala universitet och professor Synnøve Matre vid Høgskolen i Sør-Trøndelag stödjer utformningen av expertrådets utbildning och textutvärdering. Liberg är en auktoritet på läs-, skriv- och lärprocesser. Matre är grundare av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Trondheim och har lett NORM-projektet – världens största skrivutvecklingsprojekt.

Hur går följeforskningen tillväga?
I varje kommun som deltar i följefoskningen utses 1-3 Invigosklasser i årskurs 7 och en jämförelseklass från en annan skola. Dessa klasser följs sedan under en längre tid. Invigosklasserna använder Invigos regelbundet medan jämförelseklassen inte använder verktyget.

En gång per läsår skriver eleverna i Invigosklasserna och jämförelseklassen två texter, en berättande och en argumenterande text. De svarar även på frågor rörande motivation och inställningen till att lära, vilka kompletteras med lärarintervjuer. Texterna kvalitetsbedöms av ett expertråd och informationen om elevers motivation utvärderas kvantitativt av forskare från Karolinska Institutet.

Tre pionjärkommuner – Uppsala, Söderhamn, Bollnäs och Salem – har redan anslutit sig till följeforskningen. Under hösten 2017 utökas forskningen till att omfatta fler kommuner.

Varför är följeforskningen relevant?
Kunskapsvinsten är en kvantitativ analys av hur Invigos påverkar språkutveckling, motivation och måluppfyllnad. Genom sin medverkan får deltagande lärare och elever möjlighet att utveckla sin medvetenhet och kompetens på dessa områden.

Invigos bygger på pedagogiska teorier såsom explicit undervisning, cirkelmodellen, formativ bedömning och språkutvecklande arbetssätt, vilka är centrala för en effektiv lärprocess. I följeforskningen utvärderas resultat och effektmål fortlöpande. Utvärderingen leder sedan till förslag på hur verktyg och undervisning iterativt kan förbättras.

Vid frågor om följeforskningen kontakta dr Sara Bengtsson på sara.bengtsson@ki.se.