Deltagare i workshop den 15/6
Här följer namn, bild och kort beskrivning av workshopdeltagarna. Workshopsidan finns här.
Caroline Liberg, Uppsala universitet
Professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocessor. Centrala frågeställningarna i min och min forskargrupps forskning rör vad det innebär att lära sig att tala, läsa och skriva och på så sätt bli deltagare och medskapare i en mängd verksamheter av betydelse för att utvecklas som medlem av ett samhälle och en kultur.

Daniel Karlsson, Stordammens skola

Fabrice Marchal, Invigos
Grundare och teknikansvarig på Invigos. Civilingenjör med en doktorsexamen i ekonomi. I 19 år har Fabrice lett eller deltagit i vetenskapliga projekt för att adressera samhällsvetenskapliga utmaningar.

Helena Moreau, skolutvecklare
Har varit verksam som lärare och skolledare under 19 år. Därefter arbetat 20 år med kompetensutveckling, dels som ansvarig utgivare och chefredaktör för Grundskoletidningen, vars syfte var sammanföra forskning och skola, och dels som utbildningskonsult kring undervisnings- och bedömningsfrågor i över 30 kommuner.

Helena Palm Höijer, Utvecklingsledare Söderhamn
Som utvecklingsledare inom förskola och grundskola i Söderhamns kommun leder och samordnar Helena arbetet med kommunens förstelärare och processledare. Tidigare verksam som lärare under 15 år. Processleder själv projektet Drivkraft Söderhamn om entreprenöriellt lärande.

Karin Fallberg, Specialpedagog, Uppsala Skoldatatek
Mellanstadielärare, specialpedagogexamen och fil.mag. i specialpedagogik, inriktning läs- och skriv. Arbetar huvudsakligen med fortbildning av lärare. Ansvarar även för nätverk bestående av specialpedagoger och lärare inom kommunen. Skoldatateket vill öka kunskapen, på skolorna, om användandet av alternativa lärverktyg dvs teknikstöd som kan underlätta lärsituationen. Målgruppen är främst elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi samt koncentrationsproblematik. Lärmiljö och inkludering är ledord för Skoldatatekets verksamhet.
Karin Stacksteg, Skolutvecklingschef Uppsala
Utvecklingschef 0-19 år i Uppsala med bakgrund som skolutvecklare och lärare. Styrgruppsmedlem i projektet "Alla kan skriva".

Kolia Norvella Cannirinka, Anette Sjöström, Tove Andersson och Gunnar Kollstedt, Upplands Bro
Kolia, Tove och Gunnar går i sjuan på Broskolan, Upplands-Bro kommun. Tillsammans med sin lärare Anette har de i maj/juni 2015 testat skriverktyget Invigos och skrivit en argumenterande text.

Magnus Thorn, Utvecklingsledare för grundskolan, Uppsala
Utbildad  och legitimerad lärare i SO åk 4-9. Arbetar med övergångar inom och mellan skolor och skolformer. I höst kommer jag att fungera som språk-, läs och skrivutvecklare i Läslyftet samt arbeta med nätverk för förstelärare, fritidshem och förskola. Har också en fot i logistiken kring Skapande skola.

Martin Ingvar, Karolinska Institutet
Professor i Integrative Medicine och föreståndare för MR Centrum och MEG Centrum. Engagerad i lärande och svensk skola. Författare till Hjärnkoll-böckerna och En liten bok om dyslexi. Styrelseledamot av stiftelsen World Childhood Foundation och Ingenjörsvetenskapsakademien.

Martin Tiberg, Invigos
Projektledare för "Alla kan skriva". Grundare och affärsansvarig på Invigos. Entreprenör med ingenjörsexamina från MIT och KTH. Martin har tio års erfarenhet att leda forsknings-, utvecklings- och kommersialiseringsprojekt som teknikchef på ABB och Ericsson, och som grundare av tre egna teknikföretag.

Mia Larsson, Specialpedagog Söderhamn
Specialpedagog med fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg. Arbetar med elevdatorers program och användning inom SPIKT (Söderhamns Pedagogiska Informations- och Kommunikationsteknik), med pedagogiska uppdrag inom för- och grundskolan, samt med samordning av kommunala verksamheter.
Britt Johansson, Utbildningsledare Knutbyskolan
Mellanstadielärare som lett skolutvecklingsprojekt i genrepedagogik på Knutbyskolan i Rinkeby. Stöttar skolans lärare så att skolans genrepedagogiska profil utvecklas och anpassas till Lgr11 och modern teknik. Efter kandidatexamen i svenska som andraspråk och studier i Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL) håller jag numera även många kurser i genrepedagogik runt om i Sveriges kommuner.

Niklas Östlund, IKT-pedagog, Bollnäs
IKT-pedagog på Mediecentrum i Bollnäs, samt MA/NO-lärare och IT-ansvarig på Granbergsskolan. Stödjer Bollnäs och Ovanåkers pedagoger från förskolan och uppåt i användandet av IT i undervisningen samt med film- och medieproduktion. Är också UR-ambassadör och sprider UR:s material i flera kommuner.

Sara Bengtsson, Karolinska Institutet
Hjärn- och motivationsforskare från Karolinska Institutet, som kommer att arbeta fulltid under tre år med “Alla kan skriva”. Ett huvudmål är att hitta sätt att mäta elevers motivation och uppmärksamhet när de jobbar i skrivverktyget Invigos. Ett andra mål är att sätta in lämpliga och rätt timade interventioner för att stärka elevers motivation.

Sara Eriksson, Specialpedagog Tierp
Lärare i svenska på högstadiet i mer än tio år och vidareutbildad inom specialpedagogik. Skriver nu en masteruppsats om brister i elevers skrivande på nationella provet i årskurs nio.

Steve Wretman, skolutvecklare
Har varit verksam som SO-lärare i 15 år. Har mellan 1998-2013 varit redaktör för Grundskoletidningen, vars syfte var att göra kopplingen mellan forskning och praktik  synlig för skolledning och lärare. Har lett fleråriga utvecklingsprojekt i många kommuner i Sverige samt författat ett stort antal skrifter om bl a lärande, språkutveckling, genrepedagogik, skolans uppdrag och bedömning samt varit medförfattare för Skolverkets stödmaterial runt individuella utvecklingsplaner.