Deltagare i workshop den 13/1
Här följer namn, bild och kort beskrivning av deltagarna i alfabetisk ordning.
Anna Nordlund, Uppsala univ
ANNA NORDLUND är universitetslektor i didaktik med särskild inriktning svenska på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Hon disputerade i litteraturvetenskap år 2005 på avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien.

Carl Hamilton, Studi

VD för studi.se och Komplementskolan Sverige AB. Forskar och knåpar med interaktiva läromedel för högstadiet, i Sverige och på andra ställen. M.Sc. i ekonomi från SU och Tek.Dr. transportvetenskap från KTH.

Caroline Liberg, Uppsala univ
Professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocessor. Centrala frågeställningarna i min och min forskargrupps forskning rör vad det innebär att lära sig att tala, läsa och skriva och på så sätt bli deltagare och medskapare i en mängd verksamheter av betydelse för att utvecklas som medlem av ett samhälle och en kultur.

Charlotta Hemlin, svensklärare Enköping

Erik Björk, Söderhamn
Styrgruppsmedlem i "Alla kan skriva". VLM:s ordförande och representant för VLMs 6 000 lärare och 76 000 elever. Verksamhetschef Barn- & Utbildningsfövaltningen i Söderhamn, vilket innefattar rektorsansvar, verksamhetschef för all pedagogisk IKT i kommunen, samt verksamhetschef för kommunens studie- och yrkesvägledare.

Fabrice Marchal, Invigos
Grundare och teknikansvarig på Invigos. Civilingenjör med en doktorsexamen i ekonomi. I 19 år har Fabrice lett eller deltagit i vetenskapliga projekt om hur vetenskap tillämpas på olika samhällsvetenskapliga områden.

Helena Moreau, skolutbildningskonsult
Har varit verksam som lärare och skolledare under 19 år. Därefter arbetat 20 år med kompetensutveckling, dels som ansvarig utgivare och chefredaktör för Grundskoletidningen, vars syfte var sammanföra forskning och skola, och dels som utbildningskonsult kring undervisnings- och bedömningsfrågor i över 30 kommuner.
Jan Hylén, Education Analytics

Arbetar som fristående analytiker, utredare och konsult åt myndigheter, kommuner, universitet, regeringar och internationella organisationer som OECD, UNESCO och EU. Han gör utredningar, genomlysningar och utvärderingar inom utbildning, IT, digitala lärresurser, Open Educational Resources, virtuella skolor med mera.

Karin Fallberg, Specialpedagog, Uppsala Skoldatatek
Mellanstadielärare, specialpedagogexamen och fil.mag. i specialpedagogik, inriktning läs- och skriv. Arbetar huvudsakligen med fortbildning av lärare. Ansvarar även för nätverk bestående av specialpedagoger och lärare inom kommunen. Skoldatateket vill öka kunskapen, på skolorna, om användandet av alternativa lärverktyg dvs teknikstöd som kan underlätta lärsituationen. Målgruppen är främst elever med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi samt koncentrationsproblematik. Lärmiljö och inkludering är ledord för Skoldatatekets verksamhet.

Kerstin Broms, IKT-coach Enköping
Lågstadielärare, IKT-coach och ansvarig för kommunens Skoldatatek. Arbetar med utbildning och kompetensutveckling för pedagoger i pedagogisk programvara. Utbildar speciallärare/ specialpedagoger, arbetslag och elever i digitala pedagogiska stödfunktioner. Målgrupp är elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Hanterar licensfrågor för kommunens grundskolor, brukar delta på VLM:s styrelsemöten och VLM:s FoU-dagar. 

Martin Tiberg, Invigos
Projektledare för "Alla kan skriva". Grundare och affärsansvarig på Invigos. Entreprenör med ingenjörsexamina från MIT och KTH. Martin har tio års erfarenhet att leda forsknings-, utvecklings- och kommersialiseringsprojekt som teknikchef på ABB och Ericsson, och som grundare av tre egna teknikföretag.

Mia Larsson, Specialpedagog Söderhamn
Specialpedagog med fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter och alternativa verktyg. Arbetar med elevdatorers program och användning inom SPIKT (Söderhamns Pedagogiska Informations- och Kommunikationsteknik), med pedagogiska uppdrag inom för- och grundskolan, samt med samordning av kommunala verksamheter.

Ola Knutsson, Stockholms univ
Fil. Dr. i Människa-datorinteraktion, Lektor på Stockholms Universitet, Inst. för data- och systemvetenskap. Disputerade 2005 med avhandlingen “Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish”. Har under åren 2010-2013 lett projektet “Writing to learn In Digital Environments” (WIDE), finansierat av vetenskapsrådet, med fokus på användning av digitala verktyg för ämnesspråkutveckling inom gymnasie- och högskolan.

Olle Bälter, KTH

Associate Professor, Assistant Vice Dean of Education at KTH CSC, team leader of KTH's group of  Technology-Enhanced Learning. Graduated in 1998 with a thesis on email usage, moved on to computer game inspired data collection for research purposes at Karolinska Institutet which led to web-based courses in programming and after a sabbatical at Williams College back to my main interest; how to improve students' learning (and the teachers' work situation).

Peter Hofer, Invigos
Grundare och designansvarig på Invigos. 14 års erfarenhet att hjälpa kunder utveckla visioner, definiera mål och skapa interaktiva lösningar. Van att koordinera tvärvetenskapliga team och driva en användarfokuserad designprocess.

Peter Holmström, IT-pedagog Söderhamn

Steve Wretman, skolutbildningskonsult
Har varit verksam som lärare i 15 år. Har mellan 1998-2013 varit redaktör för Grundskoletidningen, vars syfte var att göra kopplingen mellan forskning och praktik  synlig för skolledning och lärare. Har lett fleråriga utvecklingsprojekt i många kommuner i Sverige samt författat ett stort antal skrifter om bl a lärande, språkutveckling, genrepedagogik, skolans uppdrag och bedömning samt varit medförfattare för Skolverkets stödmaterial runt individuella utvecklingsplaner. 

Torbjörn Lundgren, Dyslexiföreningen
Funktionshinderexpert och författare med dyslexi. Specialområde språk i förhållande till kognitiva funktionsnedsättningar.

Åke Grönlund, Örebro universitet
Professor i informatik vid Örebro universitet. Forskar och föreläser om ledningsfrågor i skolan med anknytning till it-användning. Han har själv en bakgrund som lärare i grundskolan i 10 år och har även arbetat som studierektor. Ledde Unos Uno, Sveriges största forskningsprojekt om 1:1-satsningar i skolan.