Workshop i Uppsala den 14 aug 2015 om pionjäranvändning av Invigos
Invigos mål är att stötta lärare med en språkutvecklande och formativ undervisning i alla ämnen, tillgängliggöra skriftspråket för alla elever, och samtidigt göra skrivandet roligare, mer lärorikt och meningsfullt.
Tid: 10.00 - 16.00  -  Kaffe+fralla serveras från 09.45. Gemensam arbetslunch ingår.
Adress: Stationsgatan 12  -  Precis bredvid Uppsala stationen (klicka här för karta).
Rum: Aspen  -  Meddela dig i receptionen på plan 4. Karin Stacksteg, Uppsalas skolutvecklingschef 0-19 år och styrgruppsmedlem i "Alla kan skriva", agerar värd.
Allergi:  Notera utifall du har någon allergi eller särskild matpreferens.

Inriktning
I denna workshop för pionjäranvändare skärskådar vi 
skrivverktyget Invigos, resultaten från testanvändning i fyra klassrum under VT 2015, och diskuterar:
 • Hur kan och bör Invigos bäst nyttjas i undervisningen?
 • Hur kombinerar vi Invigos och läslyftet?
 • Kan vi få alla skolans lärare att medverka och arbeta språkutvecklande?
 • Hur utvärderar vi om pionjärkommunernas Invigos-användning blir framgångsrik?
 • Hur kan vi lära och utbyta erfarenheter mellan skolor och kommuner? 
Förberedelse
 - Ta med dator (ej surfplatta).
 - Installera webläsaren Chrome i förväg.
 - Tänk igenom vilka förväntningar du har på pionjär-workshopen. 

Dagordning 
Vi förväntar oss en interaktiv, intensiv, lärorik workshop. Alla deltagare förväntas diskutera och delta aktivt i alla moment.
09.45 Kaffe med fralla
10.00 Presentation av deltagare och förväntningar
10.20 Beskrivning av Invigos, "Alla kan skriva" + elevpresentation
10.50 Pedagogiska tankar och mål
11.20 Hur kombinerar vi Invigos och Läslyftet?
11.30 Arbetslunch: Pedagogens frågor
12.30 Genomgång av Invigos + parövningar med dator
- Kollegialt arbete: gemensam pedagogisk planering
- Klassrumsaktivitet / undervisning
- Gemensam uppföljning
14.30 Fika
15.00 Gruppdiskussion
- Hur får vi alla skolans lärare att medverka och arbeta språkutvecklande?
- Vad måste finnas på plats för att lärare ska komma igång med Invigos?
- Hur kan vi lära och utbyta erfarenheter mellan skolor och kommuner?
- Hur hanterar vi följeforskning och utvärdering?
15.30 Nästa steg i respektive kommun
15.55 Avslutning

Invigos krav och förväntningar
Invigos pionjäranvändare förväntas vara aktiva medutvecklare, vilket innebär att deltagande pedagoger:
 • Ger återkoppling via digitala kanaler - vad funkar bra, hur kan Invigos bäst utvecklas ur ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv.
 • Vill lära nytt, experimentera och utnyttja digitaliseringsens möjligheter.
 • Deltar i följeforskning och utvärdering av Invigos.
  • Lärare och elever besvarar enkät.
  • Elever genomför en utvärdering av sin skriv- och språkutveckling. Utvärderingen leds av Caroline Liberg, professor vid Uppsala universitet, och beskrivs här.
Deltagare
Tre pionjärkommuner - Uppsala, Söderhamn och Bollnäs - har valt ut en pionjärskola var att prova Invigos under HT 2015. Från respektive pionjärkommun deltar en kärntrupp av 5-6 pedagoger, skolledare och förvaltningschefer, vilka deltar i denna workshop för utbildning, erfarenhetsutbyte och förberedelse inför höstens användning av skrivverktyget Invigos. Kärntrupperna kommer sedan att sprida erfarenheterna från pionjär-workshopen till sin skola och kommun. Workshopen leds av Martin Tiberg, Steve Wretman och Helena Moreau.