Vinster för rektor & förvaltning
Deltagande huvudmän når en ökad måluppfyllelse och
digitalisering samt en förhöjd kompetens.

Ökad måluppfyllelse 

En viktig del för att nå en hög måluppfyllese är att eleverna förstår vad som är mål för lärandet och att de får en tydlig återkoppling på sin kunskapsutveckling. I skriv- och lärverktyget Invigos finns ett inbyggt planeringsverktyg som underlättar lärares arbete med att synliggöra målen för eleverna. Till planeringsdelen finns det kopplat bedömningsverktyg som tydligt visar för eleverna var de befinner sig i sin utveckling.

En grundläggande uppgift för skolan är att bedriva en språkutvecklande undervisning i alla ämnen. För att stödja elevernas språkutveckling finns en tydlig struktur med råd och konkreta exempel som ger eleverna förebilder för sitt skrivande i alla ämnen. Strukturen i Invigos är skapad för att underlätta för lärare att bedriva en undervisning som harmonierar med riktlinjerna i läroplanen. Läs mer...

Digitalisering

Digitala verktyg leder i sig inte till någon förbättring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. Det visar en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som Riksdagens utbildningsutskott låtit göra. Bärbara datorer och surfplattor kan ge positiva effekter på undervisning och lärande; de vanligaste positiva effekterna är ökad motivation, ökat engagemang och ökat intresse för studierna hos eleverna. För att realisera dessa effekter krävs ett välfungerande samspel mellan de digitala verktygen och lärarens pedagogik.

Skriv- och lärverktyget Invigos tar fasta på ovanstående forskningsresultat. Verktyget stödjer en vägledande undervisning och tillvaratar digitaliseringens fördelar genom att underlätta lärares bedömnings- och analysarbete av sina elevers utveckling. Som pedagogisk grund utgår Invigos från Vygotskijs teori om utveckling och lärande, vilken samstämmer med läroplanernas syn på kunskap, lärande och bedömning. Läs mer...

Forskning och utveckling

Skolledare och lärare får möjlighet att höja sin kompetens genom att delta i forskningen och utvecklingen som bedrivs inom projektet. Den bedrivs inom tre områden:
  • Följeforskning. Forskare och professorer vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet och norska Skrivesenteret utvärderar A) elevers skriv- och språkutveckling och B) elevers motivation och självbild. Läs mer...
  • Motivationsforskning. En motivationsmotor utvecklas för att förstå vad som motiverar elever att skriva och lära i allmänhet och att använda verktyget Invigos i synnerhet, samt att implementera interventioner som ökar lusten att skriva och lära. Läs mer...
  • Språkteknologi. Språkteknologisk forskning och utveckling sker i gränslandet mellan lingvistik, fonetik, datavetenskap, statistik, artificiell intelligens och kognitiv psykologi. Målet är att stödja skribenter att uttrycka sig bättre i skrift. Läs mer...
I fåtal huvudmän har möjlighet att delta i följeforskningen. En gång per termin arrangeras nationella seminarier där forskare, utvecklare, skolledare och lärare tillsammans utbyter erfarenheter om praktik, pedagogik och de senaste forskningsrönen.